4W1V3yJKgz4Fx1F2g3B5X5yM7veLsvbhFtmznw0dLjY Legend HT10 Disc